گزارش تصویری هفتمین جشن انجمن منتقدان سینما

گزارش تصویری هفتمین جشن انجمن منتقدان سینما
پوران درخشنده در مراسم هفتمین جشن انجمن منتقدان سینما.

 

گزارش تصویری هفتمین جشن انجمن منتقدان سینما
محمود کلاری در مراسم هفتمین جشن انجمن منتقدان سینما

 

گزارش تصویری هفتمین جشن انجمن منتقدان سینما

گزارش تصویری هفتمین جشن انجمن منتقدان سینما

 

گزارش تصویری هفتمین جشن انجمن منتقدان سینما
فرامرز قریبیان در مراسم هفتمین جشن انجمن منتقدان سینما

 

گزارش تصویری هفتمین جشن انجمن منتقدان سینما
نازنین بیاتی در مراسم هفتمین جشن انجمن منتقدان سینما.

 

گزارش تصویری هفتمین جشن انجمن منتقدان سینما
پگاه آهنگرانی در مراسم هفتمین جشن انجمن منتقدان سینما.

 

گزارش تصویری هفتمین جشن انجمن منتقدان سینما
فرشته صدر عرفایی درمراسم هفتمین جشن انجمن منتقدان سینما

 

گزارش تصویری هفتمین جشن انجمن منتقدان سینما
ترانه علیدوستی درمراسم هفتمین جشن انجمن منتقدان سینما.

 

گزارش تصویری هفتمین جشن انجمن منتقدان سینما
کیومرث پوراحمد درمراسم هفتمین جشن انجمن منتقدان سینما
گزارش تصویری هفتمین جشن انجمن منتقدان سینما

مسعود کیمیایی در مراسم هفتمین جشن انجمن منتقدان سینما
گزارش تصویری هفتمین جشن انجمن منتقدان سینما
گزارش تصویری هفتمین جشن انجمن منتقدان سینما
مهناز افشار در مراسم هفتمین جشن انجمن منتقدان سینما.
گزارش تصویری هفتمین جشن انجمن منتقدان سینما
طناز طباطبایی در مراسم هفتمین جشن انجمن منتقدان سینما
گزارش تصویری هفتمین جشن انجمن منتقدان سینما
گزارش تصویری هفتمین جشن انجمن منتقدان سینما
حسن فتحی و پوران درخشنده در مراسم هفتمین جشن انجمن منتقدان سینما
گزارش تصویری هفتمین جشن انجمن منتقدان سینما
مهناز افشار در مراسم هفتمین جشن انجمن منتقدان سینما.
گزارش تصویری هفتمین جشن انجمن منتقدان سینما
گزارش تصویری هفتمین جشن انجمن منتقدان سینما
بابک حمیدیان در مراسم هفتمین جشن انجمن منتقدان سینما.

گزارش تصویری هفتمین جشن انجمن منتقدان سینما

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه